SchalmSingers

SchalmSingers logo

Privacy

SchalmSingers respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Schalmsingers houdt zich in alle gevallen aan de wettelijke voorschriften die gelden ter bescherming van persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming -AVG).
Lees verder hier.

Cookieverklaring
Bij het gebruik van deze website kan door schalmsingers.nl en/of door andere partijen informatie over uw gebruik van deze website worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. U kunt hier meer lezen over cookies.

Privacybeleid van Vereniging SchalmSmart.

De Vereniging SchalmSmart,en in deze ook rechtmatige verantwoordelijk voorhet Koor SchalmSingers, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het doel van het bewaren van de persoonsgegevens is het naar behoren laten functioneren van de vereniging.

Vereniging SchalmSmart houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de nu geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming, volgens EU-richtlijnen, ingaande 25 mei 2018.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn gevraagd en worden verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkentot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Het bestuur is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens, welk is vastgelegd in het Protocol Privacybeleid (volgens richtlijn KNZV)

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Vereniging SchalmSmart verwerkt van haar leden, vrijwilliger(s) en/of professionele beroepskracht(en).

Indien u lid wordt van Vereniging SchalmSmart, [of een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan Vereniging SchalmSmart verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen.

1. Verantwoordelijken.
De verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn: Vereniging SchalmSmart, secretaris (ledenadministratie) en de penningmeester. Deze functionarissen zijn schriftelijk of via het emailadres; info@schalmsingers.nl bereikbaar.

2. Welke gegevens verwerkt Vereniging SchalmSmarten voor welk doel;
2.1 In het kader van uw lidmaatschap, donateurs, vrijwilligers-, en/of beroepsmatige professional(s) worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • bij het lidmaatschap; voor-en achternaam, geboortedatum, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s) en tenaamstelling daarvan,
 • het onderhouden van een presentielijst van de leden. Hierop worden alleen de namen van de leden vermeld.
 • bij vrijwilliger(s) of beroepsmatig professional(s) kan en/of zal dit zijn; curriculum vitae(C.V.), bsn-nummer, kopie-identiteitsbewijs, verklaring omtrent gedrag (vog).

2.2 Vereniging SchalmSmart verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschapen de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door uw aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie,
 • uw naam, adres, e-mailgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven, informatie en uitnodigingen over ontwikkelingen en activiteiten van Vereniging Schalmsmart,
 • uw naam en bankrekeningnummer kan worden gebruikt voor betaling van het (terug)lidmaatschapsgeld, onkostenvergoedingen,
 • van vrijwilliger(s) of professional(s) worden de naam en het bankrekeningnummer gebruikt voor betaling van een mogelijk overeengekomen vrijwilligers-en of beroepsmatige vergoeding.

E-mail berichtgeving (opt-out):
Vereniging SchalmSmart gebruikt uw naam en e-mailadres om informatie en activiteiten over de vereniging, resp. koor te delen. In de emailberichten van het bestuur worden de geadresseerden uitsluitend in Bcc opgenomen. Afmelding voor deze mailingen is ten allen tijde mogelijk via het emailadres; info@schalmsingers.nl

3. Bewaartermijnen.
Vereniging SchalmSmart verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd (of 5 jaar bewaard voor de financiële administrate).

4. Gegevens privacy.
4.1 Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht worden gesteld en dit is toegestaan.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten.
5.1 Via de ledenadministratie van Vereniging SchalmSmartkan u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Vereniging SchalmSmartzal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangsthierover informeren
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop Vereniging SchalmSmart uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de ledenadministratie of penningmeester.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze secretaris (ledenadministratie); info@schalmsingers.nl

6. Foto’sen of ander beeldmateriaal.
Bij activiteiten georganiseerd door SchalmSingerskunnen incidenteel, door SchalmSingers of in opdracht van, foto’s en of andere beeldopnames gemaakt worden voor onze website en promoties:
6.1 Voor de publicatie van foto’s op de website van SchalmSingers van activiteiten wordt niet van tevoren toestemming gevraagd van degene(n) die op de foto staat/staan. Wanneer een lid bezwaar heeft tegen het gebruik van de foto, wordt deze verwijderd;
6.2 Leden die bezwaar hebben tegen het gebruik van beeldmateriaal, dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur. Dit bezwaar wordt in de ledenadministratie opgenomen, zodat hiermee vervolgens rekening gehouden kan worden. Dit bezwaar kan altijd weer worden herroepen;
6.3 Wanneer de leden expliciet gevraagd worden mee te werken aan het maken van publiciteitsfoto’s, film-en/of video-opnamen, laat SchalmSingers dit vooraf aan de leden weten. En een verklaring van geen bezwaar ondertekenen waarmee toestemming voor publicatie gegeven wordt.

Richtlijnen

 • De Vereniging SchalmSmart zorgt ervoor dat de publicatie van foto’s waarop personen herkenbaar zijn afgebeeld op geen enkele manier schadelijk kan zijn voor deze personen;
 • Als leden niet gefotografeerd willen worden, dan wordt dit gerespecteerd;
 • Als leden problemen hebben met het gebruik van beeldmateriaal, dan zal in overleg met deze persoon besloten worden dit beeldmateriaal te verwijderen;
 • Voor zover de foto’s en of video opnamen louter voor eigen gebruik zijn bedoeld en het een persoon uit het eigen gezin betreft, gelden geen nadere bepalingen. De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid hiervoor.
 • Bij het gebruik (gaan)maken van Social media (Facebook, Instagram, Twitter, etc.) is het de Vereniging SchalmSmart niet zonder toestemming van leden, of personen, toegestaan foto’s en of ander beeldmateriaal voor promotie daarvoor te gebruiken. (Lees de privacyverklaring(en) van Social media’s (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met cookiesverwerken.)

7. Website Cookies.
Het kan voorkomen dat de website een “cookie”, een klein tekstbestand, naar uw computer stuurt. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen.
Voor uitleg over cookies is de hieronder vermelde link te gebruiken;
https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies

8. Wijzigingen.
De Vereniging SchalmSmart behoudt te allen tijde het recht het Privacybeleid te wijzigen. Als bij het nieuwe Privacybeleid dit gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.